måndag 19 september 2016

Vi samlar in barnens förslag.


De äldre fritidsbarnen som finns på Solgården har nu fått börja att lämna in egna förslag på aktiviteter som de önskar att vi skall ordna i vår verksamhet detta läsår. 

Detta gör vi för att barnen ska känna att de själva kan påverka verksamheten här på fritids.

Så här står det i läroplanen:

"2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH OCH INFLYTANDE

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras mognad och ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen."

Vidare står det i nya kapitel 4:

"4. Fritidshemmet

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten."


Den gamla önskelistan går till soporna i väntan på en ny.

Sedan samlar vi in barnens förslag och sammanställer en ny lista med deras och våra förslag till olika aktiviteter att önska få göra på fritids.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar